Mayor Delaney, UNF 25th Birthday Celebration, 1997